May 14, 2017

The 2018 FIFA World Cup Russia™. Football Legends (2)


Russia Post released a set of 7 stamps on 9th December 2016 featuring Football Legends of Russia like Anatoly Andreyevich Banishevsky, Valery Ivanovich Voronin, Anatoly Mikhailovich Ilyin, Evgeny Vasilyevich Rudakov, Pavel Fyodorovich Sadyrin, Igor Leonidovich Chislenko and Albert Alekseyevich Shesternev.

No comments: